Submit a Ticket - KSG ติดต่อราชการ

เช่น หน่วยงานภายใน 
 ถ้า ขอขึ้นทะเบียน ที่ อย. กองวัตถุอันตราย ต้องระบุประเภท วอ. ทุกครั้ง
หากขอเอกสารสนับสนุนการขายของสถานฑูตไม่มีชื่อผลิตภัณฑ์ให้ -
กรณี มีเอกสารแนบมากกว่า 3 ไฟล์ รบกวนแนบเพิ่มเติม หลังจากสร้าง Ticket แล้ว

หากท่านใดอยากทราบข้อมูลในการขอขึ้นทะเบียน หรือขอแก้ไขเอกสารต่างๆ สามารถเลือกได้ ตาม Link ด้านล่างตามหัวข้อได้เลย

การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

ขอจดแจ้งเครื่องสำอาง

การขอขึ้นทะเบียนอาหาร (วัตถุเจือปนอาหาร)

การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์

ขั้นตอนการส่งทดสอบและเอกสารต่างๆ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือไม่เข้าใจหัวข้อตรงไหน 

สามารถติดต่อได้ที่ Line : Kingstella.   

โทร : 086-340-4479 

e-mail : bdd_[email protected]