Our ESG Actions

เราเชื่อว่าถ้าครอบครัวจะอยู่ได้ องค์ประกอบอื่นๆต้องยั่งยืนด้วย เราจึงให้ความสำคัญกับ ESG เป็นอย่างมาก
เราเริ่มต้นจากภายใน ตั้งแต่ การเปลี่ยน Packaging ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, การลงทุนกับพลังงานสะอาด,
การพัฒนากระบวนการภายในให้โปร่งใส ไปจนถึง การพัฒนาสังคมรอบข้างให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งในสภาวะปกติ และยามวิกฤต

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.