Submit a Ticket - KSG Internal Care

About our team

รับเรื่อง Gap หรือ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กร ตั้งแต่การทำงานภายใน, คุณภาพสินค้า, สภาพแวดล้อม รวมไปจนถึงข้อร้องเรียนต่างๆ

หากท่านใดอยากทราบข้อมูลในการขอขึ้นทะเบียน หรือขอแก้ไขเอกสารต่างๆ สามารถเลือกได้ ตาม Link ด้านล่างตามหัวข้อได้เลย

การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

ขอจดแจ้งเครื่องสำอาง

การขอขึ้นทะเบียนอาหาร (วัตถุเจือปนอาหาร)

การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์

ขั้นตอนการส่งทดสอบและเอกสารต่างๆ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือไม่เข้าใจหัวข้อตรงไหน 

สามารถติดต่อได้ที่ Line : Kingstella.   

โทร : 086-340-4479 

e-mail : bdd_[email protected]